torsdag den 17. september 2020

Jeg anklager universitetet

 


Et halvt år efter min ansættelse på Aalborg Universitets Center, AUC (som AAU hed dengang) fik jeg (11/6-74) optaget en kronik i Aalborg Stiftstidende (som Nordjyske hed dengang).

Titlen var ’AUC – fremtidens universitet’. I kronikken citerede jeg med en vis afstandtagen en østrigsk uddannelsesforsker. Han mente nemlig, at universitetet skulle være det organ i samfundet, som var ansvarlig for den overordnende planlægning. Som ansat på Institut for Samfundsplanlægning mente jeg, at det var universitetets rolle at arbejde i hele samfundets interesse, og ikke, som foreslået af den pågældende forsker, være en eliteinstitution, et instrument for stat og erhvervsliv.

Da jeg i år 2000 gik på pension efter 26 års ansættelse (3 år tidligere end nødvendigt) var det bl.a. fordi universitetet, efter min mening, var blevet netop det – hvilket jeg havde forsøgt at gøre mine kolleger og min omverden opmærksom på ved flere lejligheder.

I 80’erne strammedes grebet om de højere uddannelser. Slagordet ’fra forskning til faktura’ blev knæsat. Især human- og samfundsvidenskaberne måtte holde for. Jeg henvendte mig igen til offentligheden i en kronik i Stiftstidende (8/3-86). Titlen blev ’AUC – en rullepølse’ fordi jeg sammenlignede universitetet med en viktualieforretning, som kun havde dette lækkeri til salg. Med eksempler fra USA, som påviste en stadigt voksende kobling mellem universiteter og erhvervsliv, konstaterede jeg, at samme tendenser var at finde herhjemme.

Samme tema behandlede jeg (20/3-86) i vort universitetsblad CenterNyt. Her hævdede jeg, at den aktuelle økonomiske, politiske og sociale udvikling var medvirkende til at skabe kløfter af en ny art mellem samfundsmedlemmerne: ’ny fattigdom’, ’udstødning’ og ’marginalisering’. Og jeg opfordrede til at vi skulle udforske hvorledes det civile samfund, der hvor borgerne erkender problemerne, kunne styrkes overfor erhvervsliv og stat.

Som sagt gik jeg på pension for 20 år siden. Hvorledes har udviklingen så været siden da? Set udefra, mener jeg at det må konstateres, at universitetet som sådant ikke kan betegnes som en aktiv kommentator og meningsdanner på de områder, som har med samfundets generelle sundhed at gøre.

Klimakrisen generelt og ikke mindre den pågående corona-krise har sat disse forhold i relief, også internationalt.

Således i en analyse af universitet og højere uddannelsers situation i Australien, hvori det hævdes, at i takt med at disse institutioner er blevet organiseret som topstyrede, bureaukratiske foretagender, er de humanistiske og samfundsvidenskabelige områder, i det omfang de ikke deltog i denne udvikling, blevet udsultet og nedprioriteret. Som forfatteren til den artikel, jeg refererer fra, siger, så har trivialiseringen og ødelæggelsen af humaniora og dennes allierede i samfunds- og naturvidenskab været ensbetydende med ødelæggelse og nedvurdering af de historiske og filosofiske vidensformer, som kunne have medvirket til en indsigt i konsekvenserne af denne negative udvikling. I min tolkning:  Ikke nok med at universitetet ikke producerer den viden, som samfundet har et påtrængende behov for, det undergraver også mulighederne for at sådan viden kan produceres. Derfor min anklage.

Overalt i verden (med undtagelser), men også herhjemme, fremhæves universiteterne i USA som de fremmeste i verden. Og sandt er det da, at USA står for langt den største andel af nobelpristagere. Men at der bag dette faktum skjuler sig en anden virkelighed, det fremgår af en artikel af den højt estimerede (og kristne) forfatter Marilynne Robinson (MR). ”What Kind of Country Do We Want?” i New York Review of Books 11. juni 2020.

Udgangspunktet er helt klart den krise som covid-19 har påført det amerikanske samfund, men som hun skriver, så var der allerede før covid-19 umiskendelige forfaldstegn (lavere levetid, stigende selvmordsrater m.m.) at spore. Så mens sygdommen hen ad vejen kan bringes under kontrol, så har vi nu fået anledning til eftertanke og dybe overvejelser. Baggrunden for virussen er den fælde, som menneskeheden er faldet i, en økonomi med storindustri og handel på store markeder hvor etik har ringe plads, hvor respekt for kulturers egenart (også den amerikanske) er faldet bort i en ivrig hensyntagen til profit. Profitmotivet er blevet plantet i vor gamle artshistorie, er trængt ind i vort DNA.

Gennem årene har udviklingen i USA været således, at vi nu må overveje hvilken måde at leve på, hvilken slags hjem ønsker vi at dette land skal være.

MR anser det amerikanske universitet for en af den vestlige civilisations ypperste frembringelser. Men fordi humaniora har været under angreb, har hun tøvet med at angribe dem. Men som helhed har universiteterne bøjet sig for devaluering af humaniora, måske fordi rationalet bag denne nedvurdering er kommet fra deres egne økonomiske fakulteter og erhvervsskoler.

Derved er universiteterne indirekte og direkte med til at uddybe den polarisering af det amerikanske samfund, som MR ser som resultatet af økonomiens måde at arbejde på. Som betyder en faktisk institutionalisering af den gamle praksis med at nægte arbejderne den reelle eller mulige værdi af deres arbejde.

Den teoretiske baggrund for dette indlæres på universiteterne. Terminologien er økonomisk, men fordi den bygger på en bestemt menneskeopfattelse, en antropologi, så har den indflydelse indenfor de fleste discipliner. Denne menneskeopfattelse ser mennesket som drevet af profit i alle forhold og uundgåeligt, fordi det ligger i vore gener. Egeninteresse og cost-benefit overvejelser ligger underbevidst bag enhver handling.”Greed is good”.

Klassisk amerikansk uddannelse er dårligt udrustet til at tjene denne situation og er derfor under et konstant reformpres, med det formål at uddanne konkurrencedygtige arbejdere til den fremtidige globale økonomi.

Hele denne virkelighedsopfattelse fik et alvorligt skud for boven for få uger siden. Vi har set at mennesker beundrer uselviskhed og kan lide appeller til deres generøsitet – fællesskabet som helhed genoplives. Hvis vi nu trænges tilbage til vore primitive tilskyndelser, så må vi omhyggeligt iagttage vores kollektive adfærd, det vil fortælle os noget om vores egentlige natur. På mange måder gennemlever vi et aldrig før set eksperiment, en mulighed som det ville være en verdenshistorisk skam at spilde.

Her stopper jeg med at citere Marilynne Robinson.

Det burde nu stå klart, at det, jeg anklager Universitet for, det er at have medvirket til den alvorlige situation vi står i. Og undladt at have udarbejdet alternative udviklingsmuligheder. Udtrykkeligt når det gælder klimakrise, polarisering og øget ulighed. Mere indirekte når det gælder vor sundhedskrise. Men også hvad den angår, ser jeg væsentlige opgaver for universitetet. Vi har oplevet, at der kan leves meningsfulde liv under radikalt ændrede vilkår. Vi er meget mere fleksible, end vi troede. Sådanne erkendelser burde kunne danne platforme for alternative modeller for produktion og forbrug, til gavn for natur, klima og sociale systemer. Vi er pisket til at finde på nye måder at være ’normale’ på.

Citerede artikler:

Arran Gare (2012)

The Liberal Arts, the Radical Enlightenment and the War Against Democracy

https://www.academia.edu/12088752/The_Liberal_Arts_the_Radical_Enlightenment_and_the_War_Against_Democracy

 

Marilynne Robinson

What Kind of Country Do We Want

New York Review of Books, June 11, 2020

Ingen kommentarer: