torsdag den 17. september 2020

Jeg anklager universitetet

 


Et halvt år efter min ansættelse på Aalborg Universitets Center, AUC (som AAU hed dengang) fik jeg (11/6-74) optaget en kronik i Aalborg Stiftstidende (som Nordjyske hed dengang).

Titlen var ’AUC – fremtidens universitet’. I kronikken citerede jeg med en vis afstandtagen en østrigsk uddannelsesforsker. Han mente nemlig, at universitetet skulle være det organ i samfundet, som var ansvarlig for den overordnende planlægning. Som ansat på Institut for Samfundsplanlægning mente jeg, at det var universitetets rolle at arbejde i hele samfundets interesse, og ikke, som foreslået af den pågældende forsker, være en eliteinstitution, et instrument for stat og erhvervsliv.

Da jeg i år 2000 gik på pension efter 26 års ansættelse (3 år tidligere end nødvendigt) var det bl.a. fordi universitetet, efter min mening, var blevet netop det – hvilket jeg havde forsøgt at gøre mine kolleger og min omverden opmærksom på ved flere lejligheder.

I 80’erne strammedes grebet om de højere uddannelser. Slagordet ’fra forskning til faktura’ blev knæsat. Især human- og samfundsvidenskaberne måtte holde for. Jeg henvendte mig igen til offentligheden i en kronik i Stiftstidende (8/3-86). Titlen blev ’AUC – en rullepølse’ fordi jeg sammenlignede universitetet med en viktualieforretning, som kun havde dette lækkeri til salg. Med eksempler fra USA, som påviste en stadigt voksende kobling mellem universiteter og erhvervsliv, konstaterede jeg, at samme tendenser var at finde herhjemme.

Samme tema behandlede jeg (20/3-86) i vort universitetsblad CenterNyt. Her hævdede jeg, at den aktuelle økonomiske, politiske og sociale udvikling var medvirkende til at skabe kløfter af en ny art mellem samfundsmedlemmerne: ’ny fattigdom’, ’udstødning’ og ’marginalisering’. Og jeg opfordrede til at vi skulle udforske hvorledes det civile samfund, der hvor borgerne erkender problemerne, kunne styrkes overfor erhvervsliv og stat.

Som sagt gik jeg på pension for 20 år siden. Hvorledes har udviklingen så været siden da? Set udefra, mener jeg at det må konstateres, at universitetet som sådant ikke kan betegnes som en aktiv kommentator og meningsdanner på de områder, som har med samfundets generelle sundhed at gøre.

Klimakrisen generelt og ikke mindre den pågående corona-krise har sat disse forhold i relief, også internationalt.

Således i en analyse af universitet og højere uddannelsers situation i Australien, hvori det hævdes, at i takt med at disse institutioner er blevet organiseret som topstyrede, bureaukratiske foretagender, er de humanistiske og samfundsvidenskabelige områder, i det omfang de ikke deltog i denne udvikling, blevet udsultet og nedprioriteret. Som forfatteren til den artikel, jeg refererer fra, siger, så har trivialiseringen og ødelæggelsen af humaniora og dennes allierede i samfunds- og naturvidenskab været ensbetydende med ødelæggelse og nedvurdering af de historiske og filosofiske vidensformer, som kunne have medvirket til en indsigt i konsekvenserne af denne negative udvikling. I min tolkning:  Ikke nok med at universitetet ikke producerer den viden, som samfundet har et påtrængende behov for, det undergraver også mulighederne for at sådan viden kan produceres. Derfor min anklage.

Overalt i verden (med undtagelser), men også herhjemme, fremhæves universiteterne i USA som de fremmeste i verden. Og sandt er det da, at USA står for langt den største andel af nobelpristagere. Men at der bag dette faktum skjuler sig en anden virkelighed, det fremgår af en artikel af den højt estimerede (og kristne) forfatter Marilynne Robinson (MR). ”What Kind of Country Do We Want?” i New York Review of Books 11. juni 2020.

Udgangspunktet er helt klart den krise som covid-19 har påført det amerikanske samfund, men som hun skriver, så var der allerede før covid-19 umiskendelige forfaldstegn (lavere levetid, stigende selvmordsrater m.m.) at spore. Så mens sygdommen hen ad vejen kan bringes under kontrol, så har vi nu fået anledning til eftertanke og dybe overvejelser. Baggrunden for virussen er den fælde, som menneskeheden er faldet i, en økonomi med storindustri og handel på store markeder hvor etik har ringe plads, hvor respekt for kulturers egenart (også den amerikanske) er faldet bort i en ivrig hensyntagen til profit. Profitmotivet er blevet plantet i vor gamle artshistorie, er trængt ind i vort DNA.

Gennem årene har udviklingen i USA været således, at vi nu må overveje hvilken måde at leve på, hvilken slags hjem ønsker vi at dette land skal være.

MR anser det amerikanske universitet for en af den vestlige civilisations ypperste frembringelser. Men fordi humaniora har været under angreb, har hun tøvet med at angribe dem. Men som helhed har universiteterne bøjet sig for devaluering af humaniora, måske fordi rationalet bag denne nedvurdering er kommet fra deres egne økonomiske fakulteter og erhvervsskoler.

Derved er universiteterne indirekte og direkte med til at uddybe den polarisering af det amerikanske samfund, som MR ser som resultatet af økonomiens måde at arbejde på. Som betyder en faktisk institutionalisering af den gamle praksis med at nægte arbejderne den reelle eller mulige værdi af deres arbejde.

Den teoretiske baggrund for dette indlæres på universiteterne. Terminologien er økonomisk, men fordi den bygger på en bestemt menneskeopfattelse, en antropologi, så har den indflydelse indenfor de fleste discipliner. Denne menneskeopfattelse ser mennesket som drevet af profit i alle forhold og uundgåeligt, fordi det ligger i vore gener. Egeninteresse og cost-benefit overvejelser ligger underbevidst bag enhver handling.”Greed is good”.

Klassisk amerikansk uddannelse er dårligt udrustet til at tjene denne situation og er derfor under et konstant reformpres, med det formål at uddanne konkurrencedygtige arbejdere til den fremtidige globale økonomi.

Hele denne virkelighedsopfattelse fik et alvorligt skud for boven for få uger siden. Vi har set at mennesker beundrer uselviskhed og kan lide appeller til deres generøsitet – fællesskabet som helhed genoplives. Hvis vi nu trænges tilbage til vore primitive tilskyndelser, så må vi omhyggeligt iagttage vores kollektive adfærd, det vil fortælle os noget om vores egentlige natur. På mange måder gennemlever vi et aldrig før set eksperiment, en mulighed som det ville være en verdenshistorisk skam at spilde.

Her stopper jeg med at citere Marilynne Robinson.

Det burde nu stå klart, at det, jeg anklager Universitet for, det er at have medvirket til den alvorlige situation vi står i. Og undladt at have udarbejdet alternative udviklingsmuligheder. Udtrykkeligt når det gælder klimakrise, polarisering og øget ulighed. Mere indirekte når det gælder vor sundhedskrise. Men også hvad den angår, ser jeg væsentlige opgaver for universitetet. Vi har oplevet, at der kan leves meningsfulde liv under radikalt ændrede vilkår. Vi er meget mere fleksible, end vi troede. Sådanne erkendelser burde kunne danne platforme for alternative modeller for produktion og forbrug, til gavn for natur, klima og sociale systemer. Vi er pisket til at finde på nye måder at være ’normale’ på.

Citerede artikler:

Arran Gare (2012)

The Liberal Arts, the Radical Enlightenment and the War Against Democracy

https://www.academia.edu/12088752/The_Liberal_Arts_the_Radical_Enlightenment_and_the_War_Against_Democracy

 

Marilynne Robinson

What Kind of Country Do We Want

New York Review of Books, June 11, 2020

tirsdag den 27. november 2018

Kære børnebørn og oldebørnNu hvor jeg skriver dette, på vej mod 86, har jeg otte af jer i alderen fra 1-9 år. Lige nu er selv de ældste af jer for unge til at skulle belastes med de voldsomme bekymringer jeg har for jeres fremtid. Så det bliver mine ’gamle’ børn og børnebørn, der kommer til at give jer dette brev, når I har nået en alder, hvor det vil give mening.

Men der er andet jeg kan gøre sammen med jer nu, og det vil jeg vende tilbage til.
Mine forældre kom begge fra meget små kår, og kun gennem hårdt arbejde lykkedes det min far og mor ved fælles hjælp, at få startet en lille håndværkervirksomhed, som blev den økonomiske baggrund for min opvækst, som var tryg socialt og materielt.  Min far havde 3 søstre og min mor 5 brødre, så jeg havde mange onkler og tanter, fætre og kusiner, og familierne samledes hyppigt til små og store fester og sammenkomster.

Men allerede tidligt i mit liv fik jeg ikke desto mindre på fornemmelsen, at der var store mangler og risici forbundet med den måde, hvorpå vi, i vor del af verdenen, havde valgt at tilrettelægge vores tilværelse. Krigen, som prægede min barndom fra 1940-45, havde lagt grunden til en usikkerhed, som blev styrket af den måde den sluttede på, et frygteligt massedrab på mange tusinde japanere, bombarderet af atombomber. Denne krigs mange andre grusomheder, som efter afslutningen blev afsløret, bidrog yderligere til min usikkerhed og en begyndende vrede. Tillige fik vi at se, efterhånden som de europæiske stormagter måtte opgive deres kolonier verden over, hvorledes hele befolkninger var blevet udnyttet og undertrykt. Min ungdom blev præget af disse begivenheder og de protestbevægelser, som jeg senere meget aktivt deltog i.

Jeg var gået ud af skolen med en realeksamen, i min fars og mors familier var der ingen tradition for andet end en praktisk uddannelse. Så fra jeg var 16 år kom jeg ud på arbejdsmarkedet. I nogle år som sømand, senere isolatør i min fars virksomhed og endelig tysk og engelsk korrespondent samt bogholder i forskellige firmaer. Da jeg var 20 blev jeg gift første gang, vi fik to drenge og en pige, hun er nu bedstemor til jer fire oldebørn. Som I vil vide, så fik jeg siden yderligere 4 børn, hvoraf de to sidste blev forældre til jer 4 børnebørn, som nu i 2018 er fra 4-9 år.

Mine tidlige oplevelser og tanker havde gjort mig til modstander af krig, og jeg blev derfor omkring 1955 militærnægter. Det betød på det tidspunkt, at man skulle i en slags arbejdslejr i næsten to år. Her mødte jeg nogle helt andre mennesker og ideer, end jeg tidligere havde været ude for. Jeg begyndte en intens læsning af skønlitteratur, digte og politisk litteratur, imperialisme- og kapitalismekritik. Samtidig startede jeg på mit liv som politisk aktivist. I lejren arrangerede vi f.eks. en protestmarch mod atomvåben, vi trykte plakater og jeg oplevede at blive arresteret for at klistre dem op i København.

Efter min hjemsendelse fra nægterlejren og 7 års ægteskab blev min kone og jeg skilt. Oplevelserne i lejren havde overbevist mig om, at hvis jeg ville kæmpe effektivt mod den udvikling i verden, som jeg var modstander af, så måtte jeg have en uddannelse. Jeg tog derfor en studentereksamen på kursus, begyndte på universitetet 1963 – da jeg var 30 – og blev færdig som magister i kultursociologi i 1973, fik ansættelse på Aalborg universitet i 1974, hvor jeg studerede og forskede indtil min pensionering i 2000, da jeg var 67.

I løbet af mine 10 år på universitetet havde jeg arbejdet som isolatør, havnearbejder og freelance radiojournalist. Desuden var jeg i 1966 på en næsten 5 måneder lang tur med min ældste dreng, ned gennem Europa, gennem Tyrkiet, Iran, Pakistan til Indien og hjem samme vej. I 1968 var jeg på et halvt års forskningsophold i Indien, for at undersøge effekten af dansk ulandsbistand.

Som en rød tråd gennem hele mit voksne liv har der ligget en, først intuitiv, senere teoretisk funderet overbevisning, nemlig den, at vort økonomiske system, kapitalismen, ikke kan danne basis for retfærdige og bæredygtige samfund. Denne overbevisning blev styrket efter min ansættelse på universitetet. Ikke blot på grund af udviklingen i verdensøkonomien og fremkomsten af den såkaldt neoliberale afart af kapitalismen. I min undervisning og forskning søgte jeg konstant at påvise de negative sider af denne udvikling. Men op gennem 90’erne måtte jeg konstatere, at jeg selv var blevet en del af denne udvikling. Universitetet som institution udviklede sig støt og sikkert til at blive – med få undtagelser – et serviceorgan for kapitalismen. Dette blev bl.a.  kun muligt, fordi hidtil kritisk orienterede kolleger, af mange forskellige grunde, valgte at tilpasse sig de nye arbejdsbetingelser, som blev fremtvunget af de nye krav, som kapitalismen og staten stillede til vort arbejdes indhold og målsætning. I mine sidste år på universitetet gav jeg mig derfor til at lede efter dybere årsager, end de rent økonomiske eller karrierebetingede, til disse mentalitetsskift,

For at blive magister i kultursociolog havde et vist kendskab til nogle elementære filosofiske retninger været nødvendigt. Men nu måtte jeg erkende, at jeg var alt for dårligt rustet på dette område, og ikke mindst indenfor andre discipliner, som beskæftigede sig med menneskets situation i verden. For mig havde kapitalismens irrationalitet altid stået som en selvfølge. Den måtte derfor kunne bekæmpes ad rationel vej. Jeg havde været blind for den kendsgerning, at ren rationalitet ikke findes, at rationalitet altid og uafvendeligt er koblet til et element af følelse. Her så jeg en mulig grund til den plasticitet, der havde undret mig hos kollegerne.

Denne erkendelse nåede jeg frem til gennem et studium, som intensiveredes efter min pensionering, af discipliner som antropologi, fysisk som filosofisk, hjerne- og bevidsthedsforskning, og ikke mindst religion og religionshistorie.

Det kom nemlig hurtigt til at stå klart for mig, at en af årsagerne, ved siden af kapitalismen, til, at mennesker i vor type af samfund, har meget lidt viden om, hvad det vil sige at være menneske og hvilke krav det stiller, den ligger i, at de religioner, vi kender på vore breddegrader, de tre monoteistiske (dvs troen på én gud som stående bag alt), på forskellig vis og i forskellig grad har isoleret sig fra de samfund, de er en del af. Ikke mindst ved at promovere en mangelfuld, for ikke at sige vildledende menneskeopfattelse.

Kære børne- og oldebørn – her er hvad jeg skrev en kold novemberdag i 2018. Det er op til jer, når i læser dette, at afgøre om jeg kom i mål med mit forehavende.

Fra jeg var omkring de 76 til i dag er jeg blevet bedstefar og oldefar til jer ti. I en lidt høj alder, kan man vel sige. Men med jer, mine 4 børnebørn, og i lidt mindre grad med jer mine oldebørn, har vi indtil nu haft et intenst og levende liv sammen. I har i den grad beriget mit og bedstemors liv, og vi elsker jer meget højt. Vi får så meget fra jer, ved at være vidne til jeres livsglæde og kærlighed til jeres forældre, og til os, tør vi sige. Så meget mere smerter det os, og ikke mindst mig, at den fremtid, der venter jer, mildest talt ser meget usikker ud. Det er i overvejende grad det, der giver mig styrken til at kæmpe for de ændringer, som er nødvendige.

Det påhviler nemlig os og jeres forældre at gøre alt, hvad der står i vores magt, for at gøre disse fremtidsudsigter lidt lysere. Den kamp tager jeg op andre steder, så langt mine evner og kræfter rækker. Hvor langt vi kommer, det vil tiden vise (og I ved det måske, når I læser dette). Der skal tages beslutninger, som vil forekomme os meget ubehagelige, fordi vi har tilladt os at leve på måder, som ikke kan opretholdes.

Men kampen er ikke overstået, når I er blevet voksne og måske heller ikke, når jeres børn bliver det.
Så det jeg håber at kunne nå at gøre – her og nu og resten af mit liv - for jer som personer, det er at prøve at bibringe jer en forståelse af livets, naturens og menneskets historie. At vi, såvel som aberne, nedstammer fra livet og den levende natur. Derfor vil jeg, sammen med en tegner jeg kender, skrive en historie til jer, om, hvorledes vi er blevet mennesker. Hvorledes vi, som de eneste eksisterende væsener, er udrustet med en bevidsthed, som gør os i stand til at se og forholde os til, hvad der sker i verden, med os og vore omgivelser. En evne som har fulgt os og gjort os til dem vi er, i mange, mange tusinde, ja måske millioner af år. I denne udvikling har det altid været en blanding af rationalitet og følelser, der har vejledet os. På godt og ondt. Ofte har vi ikke haft det fulde overblik, og så er det vanskeligt at orientere sig. Men lige så ofte har vi ladet os styre af forkerte følelser, så vi har handlet – ofte uden at vide det før bagefter - til skade for os selv og den natur, vi er en del af.

Vores verden er truet – og kun hvis vi mennesker fuldt ud indser, at det kun er os, der kan redde den, kun da er der håb. Den sandhed gælder i dag, hvor jeg skriver dette, og den gælder til den tid, hvor I læser det. Ingen tro må forhindre os i at tro på mennesket.

Jeg håber af hele mit hjerte, at jeres liv er lyse og fulde af forhåbninger til den fremtid I ser foran jer, når I læser dette.

Fra 2018 til jeres tid sender jeg en stor sækfuld af knus til deling mellem jer.

Jeres bedste- og oldefar
Ib

mandag den 24. juli 2017

Den nyttige Svend Brinkmann - om bogen »Ståsteder«

Det vil måske ærgre ham lidt, men Svend Brinkmann har skrevet en nyttig bog. Og hvorfor er den nyttig? Fordi den har en værdi i sig selv. En nyttig bog, som går stærkt ind for det meningsfyldte liv, men hvor bogens mening om dette liv dog fortoner sig i det uvisse. Jeg har læst bogen meget grundigt (mener jeg) og jeg endte med at være sært utilfreds, en utilfredshed, som jeg åbenbart deler med en række anmelderere og kommentatorer.

Jeg har så gået og tumlet med, hvordan jeg skulle få styr på min utilfredshed, så den kunne formidles i en form, som samtidig med at den påskønner SB‹s bog, på kammeratlig vis får gjort opmærksom på dens mangler. Kammeratlig, fordi SB et langt stykke hen ad vejen er ude i et ærinde, som jeg deler med ham. Jeg kunne også have sagt kollegial, men da det er 16 år siden jeg blev pensioneret fra det universitet, hvor SB arbejder, ville det måske være lidt for overmodigt.

Så gik jeg en lang tur. Hos flere forfattere har jeg læst, at det er en god taktik, hvis man er gået i stå med et stykke skrivearbejde. Og sandelig: med solen og nordøstenvinden i ryggen, på Aalborgs dejlige havnefront, kom det til mig.

»Ståsteder« er en kogebog. I betragtning af de 3-4 hyldemeter, som min kones kogebøger fylder, må det ligge udenfor enhver skepsis, at sådanne publikationer er nyttige. Ikke mindst i betragtning af, hvor hyppigt de anvendes. Jeg kan sagtens unde SB‹s bog en tilsvarende skæbne.

Nogle kogebøger, men langtfra alle, tager deres udgangspunkt i kroppen og dens behov. Uden nødvendigvis at have en fastlagt kropsopfattelse, men dog med visse specifikke anbefalinger. Vil du tabe dig så og så meget, så gør dette. Hvis du vil kunne løbe en marathon, så vil denne diæt kunne hjælpe dig. Etc. etc.

Men langt de fleste kogebøger lader det være helt op til brugeren, hvilken sundhedsstilstand læseren efterstræber. »Ståsteder« hører til i denne kategori.

Der kan afdækkes to helheder, som kan påvirkes ved indtagelse af retterne - anvendelse af ståstederne - i bogen. Den ene er den enkeltes psyke, hvilket ikke bør undre, i betragtning af, at SB er psykolog. På dette område er det tænkeligt, at enkelte (mange?) vil få det bedre med sig selv, ved at læse bogen. Men så nærmer den sig stærkt den kategori af selvhjælpsbøger, som SB forholder sig distancerende til. Og hvordan de enkelte får det bedre med sig selv, det står hen i det uvisse.

Den anden helhed er samfundet. SB kritiserer mange af de ting, som foregår i samfundet, men han tilstræber ikke at levere nogen sammenhængende samfundskritik. Men på samme måde, som adskillige kogebøger har henvisninger til mere dybtgående værker om ernæringens betydning for kroppen, så har SB mange henvisninger til bøger, hvor spørgsmål om etik og moral direkte sættes i relation til samfundstilstanden.

En af disse, »Infinitely Demanding - Ethics of Commitment, Politics of Resistance« London 2007- som jeg stærkt vil anbefale - er skrevet af den engelske filosof og anarkist Simon Critchley.  Som anarkist ønsker han samfundsændringer. Som filosof er han af den overbevisning, at dette må ske gennem en filosofisk og etisk oprustning.

Det er ikke Critchley´s konkrete udlægning af etikkens rolle i kampen for et bedre samfund, jeg vil skrive under på, til trods for dens overbevisningskraft. Men derimod må jeg tilslutte mig, at en etisk/filosofisk kritik af vor aktuelle globale situation, nødvendigvis må tage udgangspunkt i og rette sig mod denne. Og her er SB tavs.

SB citerer (s. 27) accepterende Critchley, som mener, at filosofien generelt udspringer af skuffelse. Skuffelse over den politiske situation, og skuffelse over den åndelige ditto.

Lettere forkortet vil jeg konstatere, at SB er skuffet over instrumentaliseringen mens Critchley er skuffet over den samfundstilstand, som bl.a. instrumentaliseringen, men også andre negative kræfter, har resulteret i.

Kritikken af nihilismen i »Ståsteder« synes da også at være mer eller mindre overtaget fra Critchley. Nihilisme - der er ingen mening med livet - eksisterer i en aktiv og en passiv udgave. Den aktive ses i direkte destruktive former for adfærd, fra selvmordet til relgiøs eller politisk vold og i karakteriseringen og fordømmelsen af denne, synes der at være enighed mellem SB og Critchley. Men når det kommer til den passive nihilist, så synes der at være en ikke ubetydelig forskel mellem dem. SB mener (s. 178), at den passive nihilist, er den »der mener, at mening nødvendigvis må komme indefra og er noget rent psykologisk«. Men som jeg læser Critchley, så er passiv nihilisme (sådan som det også citeres hos SB på s. 30) karakteriseret ved en lukken sig ude fra verden, samtidig med at man udnytter dens muligheder efter forgodtbefindende, »the passive nihilist closes his eyes and makes himself into an island« (op.cit. s. 5)
  Det er altså ikke noget rent psykologisk.  Jeg er måske uretfærdig her, men som jeg ser det, så er indtagelsen af et eller flere af SB´s ståsteder, ikke uforeneligt med en passiv nihilisme, som defineret af Critchley. Fordi intet af dem i sig selv leder til forsøg på, eller nødvendiggør, en dybere forståelse af de samfundsmekanismer, man er underlagt.

Jeg kan naturligvis ikke gennemføre en fuldstændig sammenligning af de to forfatteres synspunkter, men vil til afslutning fremhæve en afgørende forskel.

SB kritiserer ikke den kapitalistiske økonomi. Men han kritiserer pengene, uden dog at foreslå deres afskaffelse. Her risikerer hans manglende samfundsteori at føre til reaktiv og systembevarende moralisme. Når han f.eks. på s. 13 siger: »Mere end noget andet er det instrumentaliseringen, der har forringet vilkårene for at besvare spørgsmålet om mening« for derefter få linier ned at hævde at »Penge er måske det mest oplagte eksempel på et instrumentelt fænomen. Man kan bruge penge som middel til at købe mad...men penge har ingen værdi i sig selv« efterfulgt af »Penge kan udjævne kvalitative forskelle mellem ting og ydelser og reducere alle forskelle til noget kvantitativt«, efterlades læseren så ikke let med det indtryk, at penge er noget instrumentelt stads, som vi ikke skal tage alt for alvorligt? Under alle omstændigheder, mystificerende er det. En mystifikation som forlænges i konstateringen på s. 17: »Profitmaksimering er et legitimt forehavende, men kan næppe være et mål i sig selv«! Jamen, hvad nu hvis den rent faktisk er et mål i sig selv?

I modsætning hertil baserer Critchley sin udvikling af en modstandsetik på en marxistisk økonomikritik. Men i modsætning til Marx, så ser Critchley ikke opkomsten af et proletariat som det politiske subjekt, der kan tage magten fra kapitalismen og dens stat. Men »...we cannot sit back and hope that the structural conditions of capitalism will do the job of political transformation on our behalf." ( op.cit. s. 98)

Den udviklede kapitalisme har infiltreret klassiske begreber om etik og ansvarlighed, ligesom grænserne mellem økonomi og politik er blevet nedbrudt.

Derfor er udviklingen af en modstandsetik nødvendig, en etik som iflg. Critchley må være neo-anarkistisk, da den må forholde sig kritisk til såvel stat som kapital. Neo fordi han til forskel fra klassisk anarkisme ikke forestiller sig statens fuldstændige afskaffelse.  En sådan etik udvikler han derfor elementer til i sin bog.

Min intention har naturligvis ikke været, at SB burde have overtaget Critchley´s samfundssyn. Men når SB i en afsluttende note (s. 192) hævder, at »Ståsteder«  »...kan læses som et filosofisk udgangspunkt for en almenpsykologi, der efter min mening er adækvat til at forstå den menneskelige tilværelse« så må jeg anmelde min uenighed. En filosofi og en etik som ikke eksplicit tager sit udgangspunkt i en indsigt i den situation, vi er stillet i, kan efter min mening ikke berige vores psykologiske forståelse. Men her kunne det være interessant at høre, hvad andre fagpsykologer mener.

Men som sagt indledningsvis: bogen er nyttig, fordi den måske kan bringe os til at søge indsigt i de mekanismer, som styrer os, og indtil videre har afholdt os fra at gøre det rigtige og det tilnærmet gode.

torsdag den 19. januar 2017

Demokratiets opløsning

Som den seneste tids debat i stigende omfang påpeger, så har nylige politiske begivenheder i Europa og USA, skabt tvivl om vore demokratiers evne til at styre udviklingen.

Dertil har talrige akademiske udredninger forsøgt at klargøre, hvorledes vore livsformer har ført til en atomisering af vores dagligdag, den netop afdøde engelske sociolog Zygmunt Bauman talte om vor 'flydende modernitet'.

Denne indebærer bl.a., at vor dagligdag er præget af, at vi  er henvist til at deltage i mindst 3 forskellige  systemer, som fungerer i relativ uafhængighed af hinanden. Det drejer sig om produktionslivet, det politiske liv samt civilsamfundet. Min overordnede pointe er, at den virksomhed vi udøver i hvert af disse systemer, har stor indflydelse på de to andre, men uden at vi er i stand til at erkende og handle i denne sammenhæng. Resultatet er blevet de fænomener som nu betegnes som politikerlede, populisme, reaktionær nationalisme m.m.

Selv indenfor det enkelte af de nævnte systemer, kan der være manglende sammenhæng mellem aktiviteten og dens resultater. I produktionslivet arbejder mange mennesker, uden at have nogen konkret viden om det produkt, deres arbejde ender ud i og i hvert fald uden at vide, hvilke konsekvenser brugen af det, kan få for samfundet i sin helhed. Når eventuelle negative konsekvenser opstår her, så er det politiske system ikke gearet til at kunne gribe ind, fordi den pågældende produktion er blevet en forudsætning for den aktuelle samfundsform.

Som kun et eksempel blandt mange, kan nævnes hele it-området. Der har ikke ligget nogen politisk (demokratisk) beslutning til grund for denne teknologis nu altgennemtrængende tilstedeværelse og virkninger. Den har store konsekvenser for kommunikationen mellem borgerne, som er blevet præget af relativt upersonlige udvekslinger. Familier må opleve, hvorledes børn og unge i stigende omfang sluses ind i nye aktiviteter og kommunikationssammenhænge, uden at kunne vide noget, hvad det vil betyde for dem på længere sigt. De fleste vil have deres bekymringer at bidrage med på dette område.

Vore moderne samfund er blevet reaktive samfund. Vi forsøger først at handle, når skaderne er indtruffet og da den enkelte borger ikke har øje for sammenhængen mellem det daglige arbejde og dets konsekvenser i samfundet, så siger det sig selv at denne borger, som vælger eller politiker, ikke er i stand til at gribe ind ved problemets rod. Det politiske system er henvist til at komme løbende efter de skiftende udviklinger, som produktionslivet uafladeligt må gennemgå, hvis væksten skal opretholdes.

Et demokrati, der må arbejde under disse betingelser, vil altid komme til kort.
At få det politiske liv, demokratiet, til at blive det sted, hvor de afgørende beslutninger bliver taget, om det liv og den verden vi ønsker, det vil kræve radikale (utopiske?) ændringer i sammenhængen mellem vore produktive aktiviteter, vort politiske system og vor dagligdag.


søndag den 20. november 2016

Religionskritik på venstrefløjen

I oktobernummeret (2016) af Enhedslistens medlemsblad Rød+Grøn siger  Anders Lundkvist:

»Venstrefløjen bliver ofte beskyldt for at svigte egne idealer ved ikke at deltage i kritikken af især Islam og dens kvindeundertrykkende traditioner.«

Med dette indlæg rejser Anders Lundkvist en meget væsentlig debat, som indtil nu har været totalt fraværende i EL, og i samfundsdebatten i det hele taget.

Nemlig spørgsmålet om vore moralske og etiske standpunkter, eller med andre ord:

Hvad tror vi på?

En tilnærmelse til et svar på dette omfattende spørgsmål, må efter min mening bl.a. bestå i en dybtgående kritik af de eksisterende religioner og trossystemer. En kritik som må forløbe i et spor, som i videst mulige omfang skal holdes ude fra dagligdagens politik og konkrete individer og gruppers situation og adfærd. Vi skal være imod kvindeundertrykkelse, men vi skal ikke bekæmpe den med tørklædeforbud.

Såvel i det korte som det længere perspektiv er der naturligvis en intim sammenhæng mellem det, man tror på, og den politik man kan støtte. Et forhold som vi, i vor kulturkreds, er blevet vænnet til at betragte som en privatsag. Men også et forhold, som med stadigt større tydelighed og uheldsvarslende konsekvenser påvirker udviklingen i verden.

Når Anders derfor konkluderer, at vi sideløbende med kritik af islam, også skal kritisere »nationalismen og Martin Henriksen« , så er det for upræcist.

Sideløbende med kritik af islam skal vi kunne kritisere kristendom, jødedom, buddhisme, alle trossystemer som på den ene eller den anden måde er med til at skabe konflikter i verden, dels ved at danne basis for direkte samfundstruende adfærd,  dels - hvad der måske er det mest afgørende - er med til at holde mennesker fra at bekæmpe sådanne konflikter. Religioner og trossystemer er blandt meget andet også disciplineringsinstrumenter, derfor er det vigtigt, hvad man tror på.

For eksempel:

Når de kristne siger, at vi er underlagt en højere autoritet, eller skal handle i overensstemmelse med overleverede tekster, så skal vi kunne sige: nej, det er op til os, som en del af menneskeheden, at løse de problemer, vi står med.

Når jøderne siger, at deres folks historie giver dem ret til at besætte jord, som ifølge deres skrifter tilhører dem, så skal vi kunne sige: nej, sådanne løfter, angiveligt givet for over tusind år siden, kan og må ikke have bindende kraft idag.

Når buddhisterne siger (og her er jeg lidt på tynd is), at vi skal se på os selv som afmægtige dele af et større hele, hvor alt handler om den enkeltes vej til nirvana, så skal vi kunne sige: nej, vi er en del af en menneskehed, en menneskehed som vi er forpligtet overfor og som vi skal bestræbe os på at føre ind i fremtiden på bedst mulig vis.

Alle de her nævnte eksempler er naturligvis dele af, hvad jeg tror på. Det er ikke holdninger, som kan underbygges med rationelle argumenter. Men de er en del af min tro på, hvilke spilleregler, der må gælde for os som mennesker. Regler for hvordan vi skal omgås hinanden, og ikke mindst, hvordan vi skal forholde os til den natur, som vi er en del af. Kort sagt: hvilke disciplineringssystemer jeg mener, vi bør sætte i stedet for  de ovenfor nævnte.

I den proces vil det også fremgå, at de etablerede systemer indeholder elementer, som er evigtgyldige, elementer som siden de første mennesker har bidraget til, at vi har udviklet os til dem vi er. De skal naturligvis bevares. Derfor kan kritik af religion aldrig ende ud i et simpelt krav om dens afskaffelse. Noget, men ikke alt, i religionerne står i vejen for udvikling mod en bedre verden. Tag for eksempel kærlighedsbudet i kristendommen. Det må vi tage på os. Men vi må også protestere, når erklæret kristne sætter det ud af kraft ved at forfølge homoseksuelle og sætte ild til abortklinikker. I vor moral og etik må vi præcisere, hvad vi mener med kærlighed, mennesker imellem og i forhold til naturen.

Med andre ord - et mere omfattende begreb om kærlighed må sættes i stedet. Respekt for det hellige synes også at præge jødedom, kristendom og islam. Eftersom ingen af os formentlig vil kunne sige: »For mig er intet helligt«, så må det hellige ved livet bringes frem i lyset, ikke forblive indelukket og fortolket i tekster og paragraffer, nedfældet i historiske sammenhænge, hvor kamp om politisk magt hyppigt var styrende for tolkningen.

Det er min helt klare overbevisning, at spørgsmål om tro og religion vil få en afgørende indflydelse på fremtidens politiske beslutningssystemer. Af den grund finder jeg det bydende nødvendigt, at et progressivt politisk parti som EL udvikler hvad man kunne kalde en etisk platform, på basis af hvilken man kan forholde sig til de konflikter, som allerede har vist sig, og som med stor sandsynlighed vil tage til i omfang.

Man vil måske indvende, at disse forhold er en privatsag. Det er kun rigtigt i det omfang, at ens etik eller tro ikke giver sig udslag i samfundsnedbrydende adfærd eller apati og/eller flugt fra problemerne.

mandag den 25. november 2013

Evolution, religion, guder, helligånd

En TV-udsendelse på DR2 om 'Gud mod Darwin' i begyndelsen af november burde give anledning til frygt hos såvel ateister, gudstroende, som andet godtfolk.

Ikke så meget måske på grund af de medvirkende danske kreationister (som tror at en gud skabte jorden på en uge) og deres bestræbelser på at overbevise os om evolutionens ondskab (satanisme), selv om det må betragtes som bekymrende, hvis sådanne tanker skulle få større udbredelse også her. Men oplysninger om, at sådanne religiøse sekter er under voldsom opblomstring rundt om i verden, og støttes økonomisk af velhavere med uigennemsigtige politiske hensigter, kan kun betegnes som skræmmende. Ikke mindst må det tages yderst alvorligt, at sådanne sekter er under stadig vækst i USA.

Når man tager i betragtning, at præsident Obama ikke forsømmer nogen anledning til at give udtryk for sin tro på en gud, så er det bekymrende at kreationisterne således indirekte bliver bekræftet i, at
den gud de tror på, har skabt den verden vi lever i. Problemet er, at Obamas gud med meget stor sandsynlighed ikke har gjort noget sådant. Derved er der lagt op til nogle meget sprængfarlige spændinger af politisk karakter. Mellem en liberal, evolutionsaccepterende religions- og gudsforståelse på den ene side og en fundamentalistisk guds- og bibeltro på den anden. Dette eksempel er naturligvis kun et blandt et voksende antal af andre former for konflikter mellem politik og religion.

En situation som kommer til udtryk gennem en stadigt stigende interesse for sådanne spørgsmål blandt teologer, filosoffer, videnskabsfolk, politikere og samfundsdebattører og ikke mindst disse grupper imellem.

Således om det er kommet til udtryk i en i Tyskland nyligt udgivet bog 'Politik und Religion – Zur Diagnose der Gegenwart' , en samtidsdiagnose. Med bidrag af bl.a. den også herhjemme ofte optrædende filosof Jürgen Habermas. En af bogens udgivere, teologen Friedrich Wilhelm Graf, ridser i sin indledning problemstillingen op i fem punkter.

  1. Den religiøse bevidstheds egensindighed, dens uomgængelige ambivalens og dens notoriske farlighed
  2. som rejser spørgsmålet om den religionspolitiske styring af den sekulære stat
  3. som igen skal ses på baggrund af de mange forskelligt udformede institutionelle adskillelser mellem kirke og stat i Europa
  4. og ikke mindst de teokratiske tendenser, ikke blot blandt ortodokse muslimer og jøder, men også et voksende antal kristne religionsintellektuelle.
  5. Derfor må man tage stilling til de store vanskeligheder, som ubetinget og overbevist fromme har med at acceptere den sækulare stat og et alternativt program for en liberal religion.

Alle disse punkter behandles i Grafs indledning og der kan ikke i denne sammenhæng gives et udførligt referat. Men jeg vil kort referere fra de afsluttende konklusioner med tilføjelse af mine egne overvejelser.

Den nødvendige udvikling må komme inde fra religionerne selv. Det religiøse sprog må selv bringes til at rumme en forestilling om statens legitime, frihedstjenende sækularitet. Dette forudsætter, at den fromme bliver i stand til selv at trække grænser for sin tros rækkevidde.

Det religiøse sprog er åbent for mange fortolkninger. Man kan forstå 'Gud' på flere måder (som bl.a. antydet ovenfor).

Graf foreslår, at man kan se 'Gud' som et dennesidigt transcendensbegreb, som indebærer at den enkelte ikke opgår restløst i samfundet, at enhver er og kan være meget andet end man er, og hvad man selv og andre tror.

Jeg tror, som også foreslået i en anden af bogens artikler, Hans Joas 'Sakralisierung und Entsakralisierung – Politische Herrschaft und religiöse Interpretation' (Helliggørelse og afhelliggørelse – Politisk magt og religiøs fortolkning) at en mulig vej, som burde kunne have appel til såvel ateister som religiøse, kunne være en konkretisering af 'det hellige' eller helligånden om man vil.

Jeg er af den overbevisning, at der med udgangspunkt i såvel den filosofiske antropologi som i nyere videnskabelige teorier om vor hjerne og vor bevidsthed, kan argumenteres for (ikke bevises!), at kernen i hellighedsbegrebet, skal findes i forudsætningerne for og resultaterne af, at vi kunne arbejde os ud af vor dyriske natur. I de efterfølgende mange millioner af år har denne kerne af hellighed – på grund af dens altafgørende betydning for vor art (uden den, ingen mennesker) - givet ophav til utallige religiøse skikke, fra riter over myter til egentlige religiøse systemer. Så sent som for kun ca. 2.500 år siden opstod så de forskellige forestillinger om den ene almægtige gud, som i dag er medvirkende til at skabe konflikter og samfundsdestruktive tendenser overalt i verden. Ikke mindst fordi de varierende fortolkninger af disse gudsforståelser på en lang række punkter har modvirket og stillet sig i vejen for det hellige indhold, som absolut er eksisterende i de pågældende trossystemer. At finde tilbage til dette indhold, at genindsætte helligånden på sin rette plads, som det uundværlige åndelige aspekt af vor bevidsthed og vor livsførelse, det burde kunne være en opgave for såvel troende som ikke troende.

(kortere udgave i Kristeligt Dagblad 4/11-13)


fredag den 3. maj 2013

Et evolutionært syn på verden


»Hvorledes Mennesket og ›dets‹ hjerne - eller rettere: hjernen og dets menneske - måtte se ud i det øjeblik, hvor de forlod planeten for bestandig, meldte historien intet om«.

Med dette citat indleder filosoffen Jean-Francois Lyotard sit lille skrift En postmoderne fabel fra 1991 (da.: 1993). Citatet udgør slutningsordene i fablen, som omhandler de ca. 8-9 milliarder år fra vort solsystems opståen til dets afslutning med solens slukning. Lige nu er vi sådan ca. midtvejs. Lyotard forestiller sig (optimistisk?) at der til den tid vil være en eller anden form for menneskelig aktivitet, måske i form af robotter udstyret med forbedrede menneskehjerner, som gennem mange tusinde år vil have forberedt sig på flugten fra jorden og den galakse den tilhører.

Udover at han behandler et erkendt og uomgængeligt aspekt ved vor kosmologiske situation (den udbrændte sol), hvad kan så være meningen med at fremmane et så syret fremtidsperspektiv? En tolkning - som jeg her vil tilslutte mig - kan være, at han vil gøre os opmærksomme på vor indkapsling i en verden underlagt en aldrig afsluttende evolution. Hvis vi blot tilnærmelsesvis vil forstå vor nuværende situation og, ikke mindst, hvor vi kan være på vej hen, er vi tvunget til at se den i evolutionens perspektiv. Uden at forklejne andre områder af evolutionen, så er det primært den del der omfatter livets og især  menneskets opståen vi bør koncentrere os om.

Takket være nogle særlige træk ved deres hjerner, blev det muligt for vore forløbere for ca. 2,5 mio. år siden, langsomt at arbejde sig på afstand af en udelukkende instinktbaseret tilværelse i naturen. I kraft af selvskabte færdigheder og produkter (kultur) nåede de for ca. 40.000 år siden frem til at blive uafhængige af instinkterne. Fra da af var det den kulturelle evolution, der var den drivende kraft i deres/vores udvikling. Som det er det den dag i dag.

Den kendsgerning, at det har været stadige ændringer i kulturen, der har været bestemmende for udviklingen, tilsiger os, at vi bør være meget opmærksomme på alle ændringer og forskydninger i vore aktuelle kulturelle systemer. Specielt dem der har med basale samfundsmæssige funktioner at gøre. Som for eksempel værdier, økonomi og magt.

Monoteismernes kamp

På værdiernes område er det især de 3 monoteistiske religioner, der synes at spille en uafklaret og usikkerhedsskabende rolle i vor tid. Set i evolutionært perspektiv er disse kulturelle systemer af ret ny dato, idet de opstod for mellem 4000 (jødedom), 2000 (kristendom) og 1500 (islam) år siden. Som historien har vist, og viser, giver disse religioners tro på en almægtig instans, hævet over den jordiske evolution, anledning til voldsomme spændinger på den globale scene. Spændinger hvis nye former vi kun kan gisne om, især i betragtning af konfrontationen med den voksende økonomiske magt bag de store asiatiske trossystemer. Men også i modsætningerne indenfor og ikke mindst imellem dem og de stadigt mere sekulært etablerede og politisk opretholdte menneskerettigheder.

Der kan formentlig ikke tvivles på, at disse tre nyere religioner - i lighed med andre religiøse systemer -  har deres rødder i situationer, som opstod i den proces, hvor vore forfædre langsomt gjorde sig fri af deres instinktbundethed. Der har været behov for ritualer og myter til at udholde og opretholde frygten og respekten for naturen. Men efterhånden er religion og tro også blevet instrumenter i kampen mellem mennesker indbyrdes. Og her har den almægtige gud spillet en central rolle. Men i visse områder af verden har der i nyere tid kunnet konstateres en betydelig svækkelse af især den protestantiske kristendoms indflydelse, disse samfund er blevet overvejende sekulære. I hvert fald har de fået, i lighed med de fleste andre moderne stater i verden, sekulære statsforfatninger.  Den udvikling mod en aftagende rolle i menneskers liv, som religion har oplevet, f.eks. i Nordeuropa, ser nu ud til, bl.a. som følge af  indvandring og multikulturalisering, at være stoppet og måske vendt.  Således gør en toneangivende filosof som Jürgen Habermas sig til talsmand for, at religionerne har, og skal have, en berettiget plads i den civile, sekulære stat, dog med sidstnævnte som overhøjhed på menneskerettighedsområdet, hvilket i sig selv er udtryk for nye spændinger og konfliktmuligheder. (Her kan f.eks debatten om omskæring af drengebørn tjene som eksempel). Habermas plæderer i den sammenhæng for en tilnærmelse mellem de sekulære og de religiøse kræfter i samfundet.

At der også internt i de religiøse systemer er store spændinger, turde udviklingen indenfor islam med al tydelighed demonstrere. Som den yngste af monoteismerne forekommer den også at være den mest ustabile, præget af mer eller mindre krigeriske og fundamentalistiske retninger.

Af stor vigtighed er det, at alle de nævnte religioner har mange tilhængere, som, sideløbende med deres tro og overbevisning, også i vid udstrækning bekender sig til rationalitet og menneskerettigheder. Set i et evolutionært perspektiv vil det bl.a. afhænge af sådanne kræfter, om religionerne kan tilpasse sig en fredelig global udvikling, eller om de fortsat vil være kilder til fjendskab og ustabilitet. På dette område kunne det være af stor betydning, hvis det kunne lykkes os at finde frem til et begreb om det hellige, som kunne danne fælles udgangspunkt for såvel sekulære som religiøse overbevisninger. Et begreb som med stor sandsynlighed ligger indlejret i de forskellige trossystemer, med forankring i menneskets tidligste udvikling. Og derfor tilgængeligt og tendentielt forpligtende for alle. Den tyske filosof Peter Sloterdijk mener i den sammenhæng, at det var renæssancens »gåen-bag-om« den kristne tradition og ›genopdagelsen‹ af den hellenske filosofi og verdensanskuelse, der lagde grunden til oplysning og modernitet. Idag skal vi måske gå endnu længere tilbage, for at finde inspiration til nye moralske og etiske værdier.

Kapitalismens evolutionære fremtid?

Indenfor en brøkdel af menneskehedens historie - nogle få sekunder, måske minutter - har den kapitalistiske økonomi været motoren bag en så godt som total okkupation af det menneskelige arbejde, af Marx defineret som vort stofskifte med naturen. Det er sket i en proces med såvel positive som negative aspekter. Store befolkningsgrupper er blevet frisat til at udvikle videnskab og teknologi, noget som har betydet forbedrede livschancer for millioner, ja milliarder af klodens hastigt voksende befolkning. Men også videnskab, som nu kan afdække skrøbelighederne i vor omgang med naturen og dermed gøre Lyotards spådom, om vor eksistens frem til vort solsystems undergang, til en højst usikker prognose. Dette i sig selv vil nok ikke seriøst bekymre mange. Men hvad der burde bekymre os er, om det ligger indenfor den kapitalistiske økonomis muligheder, at føre os frem til en produktions- og forbrugsform, som vil sætte os i stand til at få tilnærmelsesvis kontrol over vor kulturelle evolution.

Set i et evolutionært perspektiv, er der meget der tyder på, at den globale kapitalisme står overfor nogle meget store problemer. Hvordan den vil søge at løse dem, vil få helt afgørende betydning for vor fremtid.

Ser man på den globale befolknings situation i den kapitalistiske økonomi, så ser man en udpræget lagdeling. Et ekstremt højt forbrugende lag i toppen, efterfulgt nedefter af mere end velforsynede og højt forbrugende milliarder. I bunden en minoritet på mellem 1-2 milliarder, i kraft af befolkningsvækst voksende, hvis adgang til den den globale økonomis ydelser er så godt som ikke-eksisterende.

I et evolutionært perspektiv er denne situation opstået, dels på grund af en ny produktionskultur - kapitalismens - udradering af tidligere kendte produktionsformer, dels fordi denne produktionsmåde i hidtil ukendt grad har kunnet udnytte begæret som drivkraft bag kampen for overlevelse. En drivkraft, som vi ikke ser hos andre arter i naturen. Selv de højeste og 5-600 år gamle nåletræer i det nordvestlige USA er på et tidspunkt holdt op med at vokse.

Økonomier og produktionssystemer frem til kapitalismen var i overvejende grad domineret af behov som motoren i det menneskelige arbejde. Begærsdrevet økonomisk (og magtbaseret) adfærd var så godt som udelukkende forbeholdt de herskende individer eller grupper i samfundet. Indtil for 3-400 år siden var subsistensøkonomien eneste mulighed for måske 99% af den globale befolkning. Idag tillader den begærsdrevne og totalistiske kapitalisme ikke (endnu?) subsistensøkonomier. Bonderøvens sympatiske livsform er undtagelsen der bekræfter reglen (uden at man dog kan betegne den som en subsistenstilværelse). En hovedkonflikt, som vil præge evolutionen, er derfor, om, hvorledes og i hvilket omfang de stadigt ekskluderede milliarder vil blive integreret i den globale kapitalisme. Andre væsentlige konflikter vil præsentere sig indenfor kapitalismen. Endelig opfyldelse af begær er i princippet umuligt (begærets karakteristikum). Fortsat opfyldelse af merbegær hos nogen, vil derfor kræve reduktion i begærsopfyldelse hos andre, subsidiært udstødning af økonomien. Sidstnævnte situation har vi her i Europa fået tæt ind på kroppen med udviklingen i Sydeuropa, hvilket bl.a. har ført til en debat om det betimelige i, at de mere velstående lande i EU skal give nødhjælp til f.eks. Spanien og Grækenland. Unødvendigt at tilføje, at den hastigt voksende erkendelse af klodens med stor sandsynlighed manglende bæreevne, vil skærpe de fremtidige konflikter, som jeg her har skitseret. De globalt udbredte usikkerheder omkring den fremtidige vækst turde med al tydelighed dokumentere, at vi MÅSKE er ved at nærme os en slutdato for kapitalismens funktionsdygtighed.

Det uoplyste og ufuldendte demokrati

Den sidste faktor, som efter min mening vil få en afgørende betydning for retningen på vor evolution, er spørgsmålet om magt. Vil det blive aktive og indsigtsfulde demokratisk organiserede borgere, som vil tage kontrol med udviklingen indenfor de to ovennævnte felter? Og hvilken udvikling kan føre frem til et sådant resultat? Indtil videre har situationen være præget af, at den økonomiske udvikling er blevet mere og mere uigennemskuelig, ikke blot for borgerne, men også for hovedparten af deres politiske repræsentanter. Ja, selv ledende kræfter indenfor økonomien synes at mangle indsigt i visse sider af dens funktionsmåde. Men også forholdet mellem borgere og politikere er under hastig forvandling. I det omfang ledende politikere har magt, f.eks. i EU, er der en tendens til, at det er en magt de giver hinanden, ikke en magt som baserer sig på et input og en opbakning fra vælgerne. I bedste fald en nølende tilslutning, i værste en total venden sig fra det politiske. Denne udvikling har tidligere citerede Habermas advaret imod og betegnet som eksekutivføderalisme. Som i en evolutionær proces kunne tænkes at lede frem til mer eller mindre milde former af totalitarisme, for ikke at sige fascisme. Intet af dette være hermed forudsagt, blot skitseret som mulige former for politisk evolution.

I denne sammenhæng er det væsentligt at indse, at demokratiet, og idealerne bag det, opstod i tæt forbindelse med de moderne nationalstaters etablering på den historiske scene. I et land som USA var det de demokratiske tanker (fra den franske revolution) der dannede rygraden i nationens dannelse.
Imidlertid er der nu meget der tyder på, at nationalstaterne, i særlig grad i Europa, er under opløsning. Den nationale politiske selvbestemmelse søges i hvert fald aktivt begrænset. Demokratiet søges nu gjort til basis for mellemstatslige og tendentielt globale politiske magtcentre. Hvis man med demokrati forstår, at den enkelte borger baserer sin politiske deltagelse og beslutningstagen på en vis kvalitativ indsigt i de processer og mekanismer, som de valgte politikere skal styre, så er der formentlig god grund til skepsis i så henseende.

Nye politiske tiltag til håndtering af dagens udfordringer kan ikke direkte udledes af den kulturelle evolution. Det vi kan lære af den er, at i det lange perspektiv, er alt under forandring. Samt at vi ikke tidligere i menneskehedens historie har handlet på baggrund af en sådan indsigt. Vi har hidtil forandret, uden at kende retningen. Den situation synes ikke længere at være holdbar.

Derfor bør den offentlige debat, og ikke mindst undervisningen af kommende generationer,  i  langt højere grad udvides med nogle realistiske og videnskabeligt funderede overvejelser over vore mulige fremtider. Og ikke mindst, hvordan vi bedst ruster os til at møde de udfordringer, som uundgåeligt vil møde os. Ja, som allerede i et vist omfang har mødt os.